Handikappomsorgen och
psykiskt funktionshindrade

Delar av handikappomsorgen och omsorgen av psykiskt funktionshindrade har stagnerat

 • Vi måste satsa på sysselsättningar av olika slag så att det blir en mening i vardagen för psykiskt funktionshindrade.

Vi måste utveckla organisationen och fortbilda personalen

 • Positivt med två verksamhetschefer

 • Det behövs fler permanent enhetschefer för att minska arbetsbördan.
  Detta gör att de stannar längre på sina jobb = bättre  kontinuiteten och
  tydligare ledarskap.
  Tillfälliga ökningar av arbetsbelastningen, vid exempelvis nybyggnation och
  vid om- och nyinflyttningar av boende, skulle klaras av utan att personalen blev överbelastade.

 • Kommunen skall se över rutinerna så att anställning motsvara utbildning.
  Om man söker en undersköterska eller en skötare, skall man inte anställas som vårdare. Alla yrkesgrupper har sin yrkesstolthet. 
  Fortbilda personalen för varje enhet så att man får den speciella kompetens varje enhet behöver. Detta kan sedan användas inom olika områden i omsorgen, vilket ökar kvalitén och minskar personalomsättningen.

Det måste finnas en klar linje från omsorgsnämnden till fotfolket.

 • Vi måste utveckla systemet med kontaktpolitiker.

 • Personalen måste på ett enklare sätt ges information och kunna komma åt vad som beslutas genom Intranät/Internet.


Program för mandatperioden 2007 - 2010