Låt hela kommunen leva -
Satsa även på landsbygden

Kommunledningen måste bearbeta staten att satsa på Ronneby

Vår polisstation skall vara bemannad dygnet runt

RP vill ha en väl fungerande kollektivtrafik i hela kommunen

Idag hamnar över 90 procent av de kommunala investeringarna i Ronneby/Kallinge
Investeringarna Ronneby 2007- 2009:
Ronneby  262 miljoner  kr 92 procent
Kallinge 6 miljoner  kr 2 procent
Bräkne-Hoby  5 miljoner  kr 2 procent
Listerby 3 miljoner  kr 1 procent
Övriga landsbygden .    8 miljoner  kr .     3 procent
284 miljoner  kr

100 procent

Det finns också 68 miljoner ospecificerade, där man inte vet var dessa hamnar.

Nya förutsättningar för en levande landsbygd måste skapas
Generösare regler för avstyckning av tomter och bygglov behövs.
Områden, lämpliga för hästgårdar, bör undersökas.
Nybyggnation ger möjlighet till samarbete och till att nyttja nya  miljövänliga och energibesparande lösningar. 

Bomässa för landsbygden
RP föreslår att kommunen anordnar en Bomässa för landsbygden.
En mässa som kan visa på olika boendealternativ för dem som vill bo i naturskön miljö. Detta förslag lades fram från de norra delarna av kommunen redan 2002.

Hyreslägenheter i de mindre orterna
Det är en stor brist på hyreslägenheter i de mindre orterna.
Kommunen har här ett särskilt ansvar.  (se Sune Håkanssons motion nedan)Till
Stadshuset
Ronneby


Ronneby 2006-08-23
Motion

Om bostadsbyggande i Bräkne-Hoby och i skogsbygden

Sedan seklets början, till den 15 augusti i år
(2006 ),
har befolkningstalen förändrats enligt:
Backaryds gamla församling:  från 1273  till 1213
Bräkne-Hoby församling  från 3339  till 3233
Eringsboda gamla församling  från 766  till 709
Öljehults gamla församling  från 477  till 406

Den samlade befolkningsminskningen är 294. Riktigt alarmerande är att under innevarande år är minskningen 126. Det brukar vara så. I en konjunkturuppgång väljer många att flytta. Resultatet blir också en sned åldersfördelning, med en stor andel äldre och få unga.

Befolkningsminskning kan medföra ytterligare befolkningsminskning. ”Om grannarna flyttar, är det inte så roligt att bo kvar. Då måste vi också flytta”, är ett vanligt konstaterande. Väghållning, etc., försvåras om befolkningstalet sjunker.

Skolchefen Tommy Ahlqvist sade vid ett sammanträde i kommunstyrelsen att det behövs 50 elever per årsklass för att göra högstadiet i Bräkne-Hoby försvarligt. En summering visar att de yngsta 10 årsklasserna för Bräkne-Hoby plus Backaryds och Öljehults gamla församlingar inte når upp till detta tal. I praktiken är högstadiet i Bräkne-Hoby därför hotat på några års sikt.

Den politiska majoritetens ovilja att bygga hyreslägenheter i berörda samhällen torde ha bidragit till utvecklingen.
 
En alternativ lösning är att försöka öka byggandet utanför befintliga samhällen, alternativt i utkanten av samhällena. Exempelvis finns en trend med ökad hästhållning bland barnfamiljer. Det torde behövas fler moderna bostäder, med möjlighet till hästhållning i de relevanta områdena. Området kring Hallabro har närheten till ”Hästriket” i Tingsryd. Området till Bräkne-Hoby har närheten till Naturbruksgymnasiet och den där befintliga utbildningen.

Inom de norra kommundelarna har det sedan länge funnits tankar om att anordna en ”Bomässa för landsbygden”. Nödvändiga resurser har dock saknats. Tanken förefaller likväl tilltalande. Troligen behövs ett samarbete över kommungränser. Målet skall vara att presentera miljövänliga, genomförbara lösningar, där möjligheterna till samarbete poängteras. Varje fastighet behöver kanske inte ha en stallbyggnad. Varje fastighet behöver kanske inte ha en egen VA-anläggning.

Jag föreslår därför:
  • att särskilda åtgärder, exempelvis byggande av hyreslägenheter, vidtas för att motverka befolkningsminskningen inom berörda församlingar
  • att möjligheterna att anordna en ”Bomässa för landsbygden” undersöks.

Sune Håkansson
Ronnebypartiet


Program för mandatperioden 2007 - 2010