Program för mandatperioden 2006 - 2010  
Näringsliv och turism
Låt hela kommunen leva – Satsa även på landsbygden
Barn och skola
Äldreomsorgen
Handikappomsorg och psykiskt funktionshindrade
Fritid
Miljön och ekonomin
Mångfald och jämställdhet

Ronnebypartiet
RP är ett lokalt parti utan bindningar till något riksparti.
RP arbetar för Ronneby kommuns och dess innevånares bästa.
RP vill ha ett nytänkande i kommunledningen.

Näringsliv och turism
Arbetslösheten är för hög i vår kommun. Näringslivet och turismen måste därför prioriteras
av kommunledningen.
Den dåliga placeringen för kommunen i Svenskt Näringslivs rankinglista (nr 286 av 290) måste förbättras.
Den förda politiken har medfört att kommunens befolkning minskat med ca 1000 personer.
Företagen måste kunna utvecklas så att arbetstillfällen skapas i hela kommunen. Näringslivskontoret måste få en bättre bemanning.
Företagsträffarna, i sin gamla form, måste återskapas.
En campingplats skall byggas.
Upp

Låt hela kommunen leva – Satsa även på landsbygden
Kommunledningen måste bearbeta staten att satsa på Ronneby.
Vår polisstation skall vara bemannad dygnet runt.
RP vill ha en väl fungerande kollektivtrafik i hela kommunen.
Idag hamnar över 90 procent av de kommunala investeringarna i Ronneby/Kallinge.
Nya förutsättningar för en levande landsbygd måste skapas.
Generösare regler för avstyckning av tomter och bygglov behövs.
Områden, lämpliga för hästgårdar, bör undersökas.
Nybyggnation ger möjlighet till samarbete och till att nyttja nya miljövänliga och energibesparande lösningar. 
RP föreslår att kommunen anordnar en Bomässa för landsbygden.
En mässa som kan visa på olika boendealternativ för dem som vill bo i naturskön miljö.
Det är en stor brist på hyreslägenheter i de mindre orterna.
Kommunen har här ett särskilt ansvar.
Upp

Barn och skola
RP vill ha en ökad frihet och fler pedagogiska alternativ.
Skolor ska kunna drivas i så väl kommunal som privat regi.
RP vill ge mer resurser till läromedel och fortbildning av lärarna samt minimera
antalet lärarlösa lektioner.
Upp

Äldreomsorgen
Det finns ett stort behov av att bygga nya seniorboenden med ökade möjligheter till gemenskap.
Våra äldre skall ges möjligheter att bo kvar hemma, men inte tvingas till det.
Hemtjänst i privat regi måste prövas.
Upp

Handikappomsorg och psykiskt funktionshindrade
Delar av handikappomsorgen och omsorgen av psykiskt funktionshindrade har stagnerat.
Vi måste utveckla organisationen och fortbilda personalen.
Det måste finnas en klar linje från omsorgsnämnden till fotfolket.
Upp

Fritid
RP kräver att en konstfrusen bandybana byggs under kommande mandatperiod. 
De mindre orterna måste ha väl fungerande gymnastikhallar som kan nyttjas av alla. 

Miljön och ekonomin
Kommunalskatten får inte höjas.
Alla kommunala investeringar skall föregås av konsekvensanalyser,
såväl miljömässigt som ekonomiskt.
Avgifterna inom äldreomsorgen är för höga och måste bli rimligare.
Vatten- och Avloppsfrågorna måste lösas för de mindre orterna i kustbygden.
Miljöteknik skall sänka taxan för elnätet. Elnätet går idag med vinst och pengar lånas ut till andra verksamheter. 
Fjärrvärmen skall byggas ut
Mer ekologiska livsmedel skall användas i den kommunala verksamheten.
Det kommunala partistödet skall sänkas.

Mångfald och jämställdhet
RP arbetar för ett mångkulturellt och jämställt samhälle.

Klicka på rubrikerna ovan för att få mer information.
Upp