Program för mandatperioden 2011 - 2014

Ronneby har en framtid!
Ronneby kommun kan bli en bättre del av Sverige att bo och arbeta i. För att åstadkomma detta krävs förändringar. Ronnebypartiet vill peka på några frågor som vi ser som särskilt viktiga. 
Utveckla näringslivet
Ett livskraftigt näringsliv är Ronnebys viktigaste möjlighet att vara en bra kommun att leva och bo i. Detta ger människor jobb och Ronneby kommun bra möjligheter att nå en bra standard på skola och välfärd. 

Ronneby måste få en bättre placering i ranking av näringslivsklimatet.

Fler företag etableras i kommunen. Näringslivsklimatet förbättras genom att alla nystartade företag kontaktas av kommunens Näringslivskontor och erbjuder dem stöd och hjälp i sin etablering som i sin tur blir företagens ingång till kommunen, en s k företags-lots.
Vidare att kommunala verksamheter konkurrensutsätts som i sin tur höjer kvaliteten och att kommunens inköpsrutiner anpassas så, att lokala företag lättare kan delta i konkurrensen för att bl. a. beakta miljöpåverkan vid kommunala upphandlingar.

Ronneby måste få en bättre ranking avseende skolan
Ronneby kommun måste satsa mer på skolan, så eleverna upplever skolan som modern och gör den till en attraktiv valmöjlighet. 

Genom förbättring av skolan och näringslivsklimat lockas fler människor att flytta hit.

 • Ökade skatteintäkter ger då större möjligheter att värna om skola och välfärd.
 • Ökade lärarlöner gör Ronneby attraktivare som arbetsgivare.
 • Öka skolornas självbestämmande.
 • Öka IT-kompetensen hos lärarna.

Modernisera tekniken i undervisningen, ge eleverna på gymnasiet egna datorer.

Bo och leva i hela kommunen
Ronneby har olika boendeförutsättningar i sin, till ytan, stora kommun. Kommunens insatser för att åstadkomma bra boende måste därför anpassas individuellt för varje plats. Landsbygden och de mindre tätorterna är viktiga för ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Ronneby måste få bättre ranking om bästa kommun att bo i.

Ronnebypartiet vill:

 • ... utreda möjligheterna för s k ”intressebyar” som t ex hästgårdar, golfbyar och miljöbyar.
 • ... ge vägföreningarna bättre möjligheter att underhålla de enskilda vägarna.
 • ... underlätta strandnära byggande vid kust och insjöar.
 • ... öka satsningar på landsbygdsturism.

Skogsbygden

Ronnebypartiet vill:

 • ... göra en skogsbygdsutredning där förutsättningar för boende och företagande lyfts fram.
 • ... undersöka möjligheten till utökad samverkan med våra grannkommuner.
 • ... göra satsningar på ökat befolkningsunderlag i skogsbygderna runt Backaryd, Eringsboda, Hallabro,
  Möljeryd, Tjurkhult och Öljehult.
 • ... av nödvändighet arbeta för att ha en fullgod kommunal service i form av skolor, barn- och äldreomsorg samtfritidsverksamhet i hela kommunen.
 • ... marknadsföra, även utomlands, fördelarna med att bo i Ronneby skogsbygd.

Kustbygden
Kustbygden har stor efterfrågan på boende. Ronnebys kust har förutsättningar för boende utan inkräktande på allmänhetens tillgänglighet eller negativ miljöpåverkan. 


Ronnebypartiet vill:

 • ... att VA-nätet i kustbygden byggs ut.
 • ... att nya lägenheter i mindre tätorter, främst Bräkne-Hoby och Listerby/Johannishus byggs. 
 • ... att lägenheter byggs som seniorboenden.

Fritid och rekreation
Aktiv fritid och rekreation är viktigt för välbefinnandet, folkhälsan och ett friskare liv.

Ronnebypartiet vill:

 • ... föreningar som har handlingsplaner mot alkohol och droger ges extra kommunalt stöd.
 • ... en konstfrusen isbana med bandymått byggs på Lugnevi.
 • ... Saxemara får en ny fotbollsplan.
 • ... Ekenäs bad- och campingplats byggs ut.
 • ... att alla boende i kommunen oavsett ålder, kön och bostadsort skall ges förutsättningar att ha en aktiv fritid.

Målet är att ha en bred kommunal service i form av skolor och fritidsverksamhet även utanför centralorten.

Integration
Ronneby har en stor andel invånare med utländsk härkomst.

Ronnebypartiet vill:

 • ... att deras integration i det svenska samhället stärks.
 • ... ge ökat stöd och möjligheter till individanpassad SFI-utbildning (SFI=Svenska För Invandrare).
 • ... bättre tillvarata av utbildning och kompetens som dessa personer har. 
 • ... ge dem bättre möjligheter till att bosätta sig utanför centralorten. 

Omsorg
Kommunens ansvar för omsorg av äldre, funktionshindrade och barn är att det fungerar. Initiativ från brukare och andra entreprenörer välkomnas som komplement till kommunens omsorg.

Ronnebypartiet vill att:

 • ... initiativ från brukare och entreprenörer skall välkomnas som ett komplement till kommunens omsorgsverksamhet.
 • ... personer över 80 år får rätt till hemsändning och städhjälp 6 timmar i veckan utan behovsprövning enligt gällande taxa. 
 • ... kommunen verkar för att Ronneby behåller en aktiv psykiatrisk vård, samt att en psykiatrisk vårdavdelning återinrättas på Hälsocenter. 
 • ... deltidstaxa inom barnomsorgen återinförs.
 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

Upp

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

Upp