Nämnder och styrelser
Rp representation
2010 - 2014

Under mandatperioden 2010 - 2014 är Ronnebypartiets representanter i kommunens nämnder, styrelser och bolag följande personer.:
   
Förtroendeuppdrag Ordinarie Ersättare

Kommunfullmäktige
Anna Carlbrant
Sune Håkansson
Ola Svensson

Per Ericsson
Birgitta Larsson

Kommunstyrelsen

Anna Carlbrant

Ola Svensson

Socialnämnden

Birgitta Larsson
(1:e v.ordf.) 

Ulla Bergström
() 
Utbildningsnämnden
Dan Håkansson

Jennie Koskela 

Äldrenämnden

Sune Håkansson
(1:e v. ordf.)

Hjördis Thiel

Miljö- och Byggnadsnämnd

Berth-Anders Svensson 

Jacques Linnér

Fritids- och Kulturnämnden

Peter Lindström

Linda Ronnestad

Valnämnd

Sune Håkansson 

Per Ericsson

Revisionen

Henrick Gyllberg 

Nämndeman

Gösta Hagberg

ABRI

Olle Olsson
(1:e v. ordf.)


Ronnebyhus AB

Mattias Ronnestad


Ronneby Miljö och Teknik AB

Lars Svensson

Henrick Gyllberg
förtroende revisor

AB Ronneby Helsobrunn
för

Anna Carlbrant
för

Henrick Gyllberg
förtroende revisor suppleant

Kommunalförbundet Räddningstjänsten  i
Östra Blekinge

Henrick Gyllberg
revisor suppleant 

Utredningsgruppen för landsbygdspolitiskt program

Lars Andreasson

Utvärderingsgrupp för leaderprojektet Hjärtans Fröjd Lars Andreasson
Näringslivsrådet
Anna Carlbrant

Personalutskottet
Anna Carlbrant

Referensgrupp lokala miljömål
Anna Carlbrant

Krisledningsnämnden
Anna Carlbrant

Folkhälsorådet
Ola Svensson

Miljö- och energirådet
Sandra Ericsson

Kommunala pensionärsrådet
Sune Håkansson

Valberedning
Sune Håkansson (ordf.)

Per Ericsson

  
Ronnebypartiets valprogram 2010-2014