Ronnebypartiet har funnits sedan 1994 och är partipolitiskt obundet,

då det gäller rikspartierna och dess respektive ideologier.


Ronnebypartiet har hjärtat i Ronneby och vill att hela Ronneby kommun ska leva.


Rp kan tänka sig att samverka med andra partier för Ronneby kommuns och

dess innevånares bästa, oavsett om det är med C, Kd, L, M, Mp, S, Sd eller V.


Rp styrs inte av någon annan ideologi än den som är bäst för Ronneby kommun

ur såväl ekonomiska som praktiska hänsyn.


Det som gagnar Ronneby kommun och dess framtid är i Ronnebypartiets intresse.


Det kan röra sig såväl om Ronneby stad, Kallinge och Bräkne-Hoby som

Listerby med Kuggeboda, Gö och Yxnarum, Johannishus, och vidare

Backaryd, Belganet, Hallabro med Tjurkhult, Öljehult, Möjleryd och

sist men inte minst Eringsboda.


En röst på Ronnebypartiet i kommunvalet är en röst för hela Ronneby kommuns framtid.


Vi är det lokala alternativet.    Ronneby behöver ett starkt Ronnebyparti.


Det är en stor fördel att vi inte har kopplingar till något riksparti och

dess centrala ställningstaganden. Många av rikspartiernas ställningstaganden

görs utifrån förhållandena i storstäderna. Ronnebys problem är många gånger

av helt annat slag än vad som gäller på riksnivå.Ta ställning för framtidens Ronneby

Rösta med hjärtat

Rösta på Ronnebypartiet.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillbaka till menyn för inlägg

Valmanifestet kommer att kompletteras med flera frågor att ta ställning till, under mandatperioden.

V A L M A N I F E S T inför kommunvalet i Ronneby 11 september 2022   Skola och lärande

 

  1. Det är oacceptabelt att Ronnebys högstadieelever har de lägsta betygen i Blekinge. Något måste göras! Inför studiestöd.
  2. Vi kräver en läxfri skola som gör det likvärdigt och rättvist oavsett vilka förhållanden eleverna kommer från.
  3. Större satsningar skall göras på integration. Undervisningen i svenska skall bli bättre och det skall vara ett krav att delta i SFI.
    Hemspråksundervisningen i skolan skall bibehållas och bör utökas där det behövs, exempelvis i att få lära sig olika tekniska begrepps betydelse.
    Staten måste betala mer i bidrag för detta.

 Bygg för samhällsservice

 

  4. En ny brandstation, med plats för polisbilar och ambulanser, skall byggas intill E22 vid avfarten

      Kallingevägen mot Kallinge, även .

  5. Kommunen skall medverka till att en motocross-bana byggs.

  6. Ett Ronnebymuseum som berättar om järnåldersbyn Vång, den medeltida staden och

     skeppet Gribshunden skall byggas.


 Framtidens bostäder

  7. Ronnebyhus skall bygga lägenheter till familjer i tätorterna utanför Ronneby-Kallinge.

      Kommunen skall uppmuntra och underlätta för privata byggföretag att bygga lägenheter

      i de mindre orterna.

  8. Kommunen skall undvika nybyggnationer på, och värna om, odlingsbar jordbruksmark.

  9. Ökade satsningar skall göras för att våra äldre ska kunna bo kvar i egna boenden,

      alternativt i trygghetsboenden, enligt egna önskemål. 

 Arbetsliv och kommun

 10. Omsorgspersonalen skall vara med vid schemaläggning av sina arbetstider, så att det

       inte görs över huvudet på dem. Delade turer skall avskaffas.

 11. Partistödet skall halveras.

 12. Ronneby kommun skall kräva etableringar inom den statliga sektorn. Exempelvis ett

      gemensamt serviceställe för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket,

      Pensionsmyndigheten och Skattekontoret.
Styrelsen för Ronnebypartiet


Peter Lindström, ordförande


Stefan Jönsson, vice ordförande


Berth-Anders Svensson, sekreterare


Sune Håkansson, kassör


Monia Svensson, ledamot


Ilkka Toivanen, ersättare