Ronnebypartiet har funnits sedan 1994 och är partipolitiskt obundet

då det gäller rikspartierna och dess respektive ideologier.


Ronnebypartiet har hjärtat i Ronneby och vill att hela Ronneby kommun ska leva.


Rp samverkar med alla andra partier för Ronneby kommuns och

dess innevånares bästa, oavsett om det är med C, Kd, L, M, Mp, Sd eller V.


Rp styrs inte av någon annan ideologi än den som är bäst för Ronneby kommun

ur såväl ekonomiska som praktiska hänsyn.


Det som gagnar Ronneby kommun och dess framtid är Ronnebypartiets sak.


Det kan röra sig såväl om Ronneby stad, Kallinge och Bräkne-Hoby som

Listerby med Kuggeboda, Gö och Yxnarum, Johannishus, och vidare

Backaryd, Belganet, Hallabro med Tjurkhult, Öljehult, Möjleryd och

sist men inte minst Eringsboda med Kolshult.


En röst på Ronnebypartiet i kommunvalet är en röst för hela Ronneby kommuns framtid.


Vi är det lokala alternativet.    Ronneby behöver ett starkt Ronnebyparti.


Det är en stor fördel att vi inte har kopplingar till något riksparti och

dess centrala ställningstaganden. Många av rikspartiernas ställningstaganden

görs utifrån förhållandena i storstäderna. Ronnebys problem är många gånger

av helt annat slag än vad som gäller på riksnivå.Ta ställning för framtidens Ronneby

Rösta med hjärtat

Rösta på Ronnebypartiet.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillbaka till menyn för inlägg

Insänt 2021-09-09 till P4 Blekinge, Blekinge Läns Tidning, Sydöstran och Blekinge Posten

SKATTEHÖJNING KAN BLI NÖDVÄNDIG I RONNEBY


Det är inte helt enkelt att bedöma Ronneby kommuns ekonomiska läge inför år 2022. Osäkerheter gäller mest det ekonomiska utfallet för innevarande år, än mer statsbidragen för 2022.Inledningsvis torde budgetberedningen tvingas konstatera att befolkningsutvecklingen alls inte följer tankegångarna från förra budgetbeslutet. Där försvinner 10 miljoner kronor under 2022.


En viss besparing kan nås genom att minska den politiska organisationen. Åtta personer i kommunstyrelsens arbetsutskott är tre för mycket, vilket kostar mer än en miljon kronor per år. I sammanhanget är det inte så mycket, men en minskning skulle visa att politikerna själva vill vara ett föredöme. I princip kan alla nämnder minskas, än mer bolagsstyrelserna. Av praktiska skäl går dock detta att genomföra först under 2023.


Det två stora sparkrav, som är alarmerande. Det första gäller hela Utbildningsnämnden. Sparkravet är så stort att vi ifrågasätter om det inte är helt orimligt. Redan nu är kvalitén en bra bit under den önskvärda. Att då plocka bort tiotals miljoner kronor förefaller oklokt, även om nya lokaler bör ge vissa effektivitetsvinster.


Den andra delen gäller äldreomsorgen. Här kan en stor del av underskottet förklaras av felbedömningar från nämnden och från Alliansens ledning. Det kostar avsevärda belopp att ha trettiotalet lägenheter outhyrda på kommunens äldreboenden.

Möjligen går det att spara en del genom att ha viss tillsyn digitalt. En del hembesök kan undvikas om personalen kan se vårdtagaren utan att besöka denne.


En ökad satsning på trygghetsboende kan också hålla nere kostnaderna. Det är platserna på Vård- och omsorgsboendena, som är riktigt dyra. Att det byggts alltför få trygghetsboenden kostar pengar.

Vänsterpartiets motion om mer stöd till de äldre i ordinärt boende är värd att analysera. På kort sikt stiger kostnaderna, på längre sikt kan resultatet bli en besparing. Det viktiga är att de äldre torde uppleva en höjd standard.


En högre kvalité på maten är nödvändig. Till en del kan finansiering ske genom höjda avgifter.

Slutfrågan blir: Är inte en skattehöjning att föredra före en nedrustning av skola och äldreomsorg? Vi i Ronnebypartiet vill inte utesluta en sådan. En tjugofemöring i höjd utdebitering ger 15 miljoner kronor per år.


Styrelsen för Ronnebypartiet


Peter Lindström


Stefan Jönsson


Bert-Anders Svensson


Sune Håkansson


Rolf Loberg