Ronnebypartiet verkar för hela kommunens bästa och vill se en jämnare balans mellan stad, större samhällen, byar och landsbygd.
Vi har funnits som lokalt parti i Ronneby i 27 år. Vi har rutinerade politiker med stor kunskap om just vår kommun, vilket är viktigt. Ronnebypartiet är ett parti med mycket kompetens och erfarenhet.


Vi är ett parti som enbart arbetar för Ronneby kommuns bästa.


Vi står för valfrihet, trygghet och sunt förnuft.


Vi vill att kommunledningen i fortsättningen visar en större respekt för offentlighetsprincipen.


Vi vill att det görs bättre beredningsarbeten inom kommunen för att det inte ska fattas godtyckliga beslut i kommunfullmäktige.


Vi kräver att det efter valet bildas ett majoritetsstyre i kommunfullmäktige, för att i en sann demokratisk anda, ta tillvara på önskemålen från majoriteten av väljarna.


Några exempel på frågor som är viktiga för oss:

 • Bra vård, skola & omsorg
 • Trygghet & Säkerhet
 • Integration
 • Attraktivt boende
 • Valfrihet
 • Gång- och cykelvägar
 • Bra fritid
 • Levande landsbygd
 • Fler småföretagare
 • Mer turism, fler besöksmål


En viktig och växande bransch i näringslivet är turismen. Ronnebypartiet kommer även fortsättningsvis arbeta aktivt för att få till stånd en bättre stadsnära camping.


En viktig aspekt på kommunpolitiken i Ronneby är att hela Ronneby kommun ska leva. Därför är det viktigt att satsa på landsbygdens invånare, vilket är en hjärtefråga för Ronnebypartiet.


Vi vill göra större skillnad som parti i framtidens Ronneby. För att kunna göra det behöver vi fler platser i kommunfullmäktige och det kan vi bara få om du röstar på oss i valet 12 september 2022.


Ta ställning för framtidens Ronneby 

   Rösta med hjärtat 

      Rösta på Ronnebypartiet. 


Låt oss göra skillnad!


Viktiga frågor
Skolan:

 • Satsa på skolpersonalens ämneskompetens.
 • Satsa på skolans personal pedagogiskt och socialt.
 • Sträva efter en mer jämlik och läxfri grundskola.
 • Arbeta aktivt för att motverka mobbning.

Äldrevården - Maten och boendet:

 • Höja kvalitén på maten till de äldre
 • Trygghetsboende
 • Demensboende
 • Alzheimerboende
 • Ålders- och symtomblandningar
 • Beläggningsunderlag

Medborgarna socialt och miljö:

 • Det skall finnas trygghet för invånarna både utomhus och i bostäderna.
 • Ingen ska behöva vara ensam, hjälplös eller rädd.
 • Verka för att Ronneby kommun ska minska självmorden, bilda ett aktivt nätverk med landstinget, kommunen och ideella organisationer, se även www.mind.se
 • Ett kommunalt mobilt socialpsykiatriskt team för att motverka barn- och kvinnomisshandel samt social utslagning.
 • Lagom mängd migranter och en jämnare fördelning av nysvenskar mellan kommunerna.
 • Jobba för mer och bättre integration.
 • Det behövs fler informationstavlor om kommunen.
 • Håll Ronneby rent och snyggt!
 • Rensa bort gamla fallfärdiga bryggor i Ronnebyån.
 • Utveckla Ronneby kommuns landsbygd.
 • Bättre kommunikationer med landsbygden, t.ex. med Eringsboda.

Fritid och Kultur:

 • Samordna fritidsaktiviteter och se till att anläggningar sköts bättre.
 • Färdigställ crossbanan snarast. Ge SMK Ronneby möjligheter att utöva sin sport på hemmaplan (vilket också drar andra utövare och besökare till Ronneby).
 • Museum med bl.a. Gribshunden och guldgubbarna från Vång.
 • Anlägga skatepark centralt i Ronneby.

Företagandet:

 • Vi måste arbeta för ett bättre företagsklimat.
 • Hålla kostnadsfria kurser i hur man startar eget företag.
 • Mer utveckling i centrum = ett mer levande centrum.
 • Bevara värdefull åkermark vid nyetableringar av bostäder, affärer och industrier.
 • Aktivt uppsökande arbete med alla i kommunen registrerade företag, stora som små.

Politiskt arbete:

 • Inga skattehöjningar under kommande mandatperiod.
 • Vi kommer inte att binda Ronnebypartiet, somföre 2018,  till alliansen.
 • Bättre insyn i kommunens nämnder och kommunala bolag.
 • Offentlighetsprincipen skall gälla. Tillgång till handlingar, även arbetsmaterial.
 • Kräv bättre beredningsarbeten inför beslut i kommunfullmäktige.
 • Bättre underlag till politiker och tjänstemän inför beslut.
 • Ronnebypartiet egna motioner och motioner ska behandlas snabbare. Idag tar det alldeles för lång tid. Medborgarförslagen behandlas betydligt snabbare.
 • Överhuvudtaget långsam hantering i systemet.

Kommunala tjänstemän:

 • Bättre underlag för att göra rekryteringar vid nyanställningar inom kommunen.
 • Arbetsmiljön inom kommunen måste förbättras ytterligare
 • Ronneby har en bra framtid, men allt måste utvecklas ytterligare:

          Centrum
             Landsbygden
                Äldreomsorgen
                   Skolorna
                      Fritiden
                         Ungdomssatsningarna
                            Företagandet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      MENY

2022-12-28 (insänttill Sydöstran)


FRÅN  MIN  FULLMÄKTIGEBÄNK


Så hölls detsista mötet för 2022. På den positiva sidan var att flera nyaledamöter yttrade sig. För första gången försökte flera talarebetygsätta ”konkurrenterna”. Lova Necksten (MP) vann överlägset.Hon är den ende i fullmäktige som visar verklig inlevelse i sinainlägg. Vad hjälper det? Den styrande majoriteten ändrar inte ettkommatecken.

På den styrande sidan lämnade man nära nogwalk over. När inte någon av gruppledarna ville svara på fråganom varför man inte villa låta någon från oppositionen få någonpresidiepost i kommunens bolag, blev det pinsamt. Att kommunalrådet,till sist. svarade blev den än värre. Han tyckte att han räckte uthanden, när han lät besluten följa gammal sed, dvs oppositionenfår behålla platserna.

Jag har snart suttit 30 år ifullmäktige. Aldrig tidigare har stämningen i fullmäktige varit sådålig som nu. Ansvaret kan helt läggas på Samling förRonneby.

Sammanhållningen bland de styrande partierna vartotal. Möjligen är M, L och Kd mer SD än vad SD själva är.

Dentagna budgeten innebär inga offensiva satsningar. Men knapp nödtäcker intäkterna kostnaderna, men då endast om kommundirektörenlyckas hitta 40 miljoner i besparingar.
Uppdraget är snarastomöjligt. Budgetberedningen, innehållande alla de ledandepolitikerna, har misslyckats. Metoden har förvisso använts förr.Dåvarande kommundirektören kom fram med förslaget att alla nämnderskulle spara två procent! Hur skolan skall spara, hur äldreomsorgenskall spara, övergår mitt förstånd, såvida inte beslutet bliratt kvalitén skall sänkas.

Nytt är att Ronnebyhus årligenskall översända fyra miljoner kronor till kommunkassan. Det blir änsvårare att hålla hyreshöjningarna på en rimlig nivå.

Blandde tveksamma posterna är att Ronneby Brunn subventioneras med minsten miljon kronor om året. Detta genom att Brunnen betalar ettskrattretande lågt belopp för att brunnsgästerna får användabrunnsbadet. Det är bra för kommunen att turister lockas till vårkommun, menade nämndsordföranden. Nåväl,men alla andraanläggningar för turister borde, i så fall, ocksåsubventioneras.

ABRI skrev i sitt budgetförslag att 50miljoner skall investeras på Gärdet under år 2023. Någonmotivering gavs inte, ABRI får starta. Nu lär det bli dyrare änså, att stoppa bygget torde vara ogörligt. Något tänkthyreskontrakt presenterades inte för fullmäktige. Det kan bli som iKarlshamn. Även där har byggts på lösa boliner.

Ty visstär det konstigt. Kommunens bolag anses vara bättre på att byggaindustrilokaler än vad näringslivet är. Näringslivet anses varabättre än kommunen vad gäller byggnation av äldreboenden. Detlåter motsägelsefullt.

Sune Håkansson