Ronnebypartiet verkar för hela kommunens bästa och vill se en jämnare balans mellan stad, större samhällen, byar och landsbygd.Vi har funnits som lokalt parti i Ronneby i 24 år. Vi har rutinerade politiker med stor kunskap om just vår kommun, vilket är viktigt. Ronnebypartiet är ett parti med mycket kompetens och erfarenhet.


Vi är ett parti som enbart arbetar för Ronneby kommuns bästa.


Vi står för valfrihet, trygghet och sunt förnuft.


Vi vill att kommunledningen i fortsättningen visar en större respekt för offentlighetsprincipen.


Vi vill att det görs bättre beredningsarbeten inom kommunen för att det inte ska fattas godtyckliga beslut i kommunfullmäktige.


Vi kräver att det efter valet bildas ett majoritetsstyre i kommunfullmäktige, för att i en sann demokratisk anda, ta tillvara på önskemålen från majoriteten av väljarna.


Några exempel på frågor som är viktiga för oss:

 • Bra vård, skola & omsorg
 • Trygghet & Säkerhet
 • Integration
 • Attraktivt boende
 • Valfrihet
 • Gång- och cykelvägar
 • Bra fritid
 • Levande landsbygd
 • Fler småföretagare
 • Mer turism, fler besöksmål


En viktig och växande bransch i näringslivet är turismen. Ronnebypartiet kommer även fortsättningsvis arbeta aktivt för att få till stånd en bättre stadsnära camping.


En viktig aspekt på kommunpolitiken i Ronneby är att hela Ronneby kommun ska leva. Därför är det viktigt att satsa på landsbygdens invånare, vilket är en hjärtefråga för Ronnebypartiet.


Vi vill göra större skillnad som parti i framtidens Ronneby. För att kunna göra det behöver vi fler platser i kommunfullmäktige och det kan vi bara få om du röstar på oss i valet 12 september 2022.


Ta ställning för framtidens Ronneby 

   Rösta med hjärtat 

      Rösta på Ronnebypartiet. 


Låt oss göra skillnad!


Viktiga frågor
Skolan:

 • Satsa på skolpersonalens ämneskompetens.
 • Satsa på skolans personal pedagogiskt och socialt.
 • Sträva efter en mer jämlik och läxfri grundskola.
 • Arbeta aktivt för att motverka mobbning.

Äldrevården - Maten och boendet:

 • Höja kvalitén på maten till de äldre
 • Trygghetsboende
 • Demensboende
 • Alzheimerboende
 • Ålders- och symtomblandningar
 • Beläggningsunderlag

Medborgarna socialt och miljö:

 • Det skall finnas trygghet för invånarna både utomhus och i bostäderna.
 • Ingen ska behöva vara ensam, hjälplös eller rädd.
 • Verka för att Ronneby kommun ska minska självmorden, bilda ett aktivt nätverk med landstinget, kommunen och ideella organisationer, se även www.mind.se
 • Ett kommunalt mobilt socialpsykiatriskt team för att motverka barn- och kvinnomisshandel samt social utslagning.
 • Lagom mängd migranter och en jämnare fördelning av nysvenskar mellan kommunerna.
 • Jobba för mer och bättre integration.
 • Det behövs fler informationstavlor om kommunen.
 • Håll Ronneby rent och snyggt!
 • Rensa bort gamla fallfärdiga bryggor i Ronnebyån.
 • Utveckla Ronneby kommuns landsbygd.
 • Bättre kommunikationer med landsbygden, t.ex. med Eringsboda.

Fritid och Kultur:

 • Samordna fritidsaktiviteter och se till att anläggningar sköts bättre.
 • Färdigställ crossbanan snarast. Ge SMK Ronneby möjligheter att utöva sin sport på hemmaplan (vilket också drar andra utövare och besökare till Ronneby).
 • Museum med bl.a. Gribshunden och guldgubbarna från Vång.
 • Anlägga skatepark centralt i Ronneby.

Företagandet:

 • Vi måste arbeta för ett bättre företagsklimat.
 • Hålla kostnadsfria kurser i hur man startar eget företag.
 • Mer utveckling i centrum = ett mer levande centrum.
 • Bevara värdefull åkermark vid nyetableringar av bostäder, affärer och industrier.
 • Aktivt uppsökande arbete med alla i kommunen registrerade företag, stora som små.

Politiskt arbete:

 • Inga skattehöjningar under kommande mandatperiod.
 • Vi kommer inte att binda Ronnebypartiet, somföre 2018,  till alliansen.
 • Bättre insyn i kommunens nämnder och kommunala bolag.
 • Offentlighetsprincipen skall gälla. Tillgång till handlingar, även arbetsmaterial.
 • Kräv bättre beredningsarbeten inför beslut i kommunfullmäktige.
 • Bättre underlag till politiker och tjänstemän inför beslut.
 • Ronnebypartiet egna motioner och motioner ska behandlas snabbare. Idag tar det alldeles för lång tid. Medborgarförslagen behandlas betydligt snabbare.
 • Överhuvudtaget långsam hantering i systemet.

Kommunala tjänstemän:

 • Bättre underlag för att göra rekryteringar vid nyanställningar inom kommunen.
 • Arbetsmiljön inom kommunen måste förbättras ytterligare
 • Ronneby har en bra framtid, men allt måste utvecklas ytterligare:

          Centrum
             Landsbygden
                Äldreomsorgen
                   Skolorna
                      Fritiden
                         Ungdomssatsningarna
                            Företagandet