Ronnebypartiets styrelse

Rp´s styrelse består av fem ledamöter och en suppleant.

Styrelsen väljs på årsmötet som vanligtvis hålls under mars månad årligen.

Som medlem i Ronnebypartiet har man full rätt att yttra sig i alla frågor och styrelsen tar stor hänsyn till enskilda medlemmars åsikter.

Styrelsen sammanträder i samband med gruppmötena som sker onsdagar före sista torsdagen i varje månad då det är fullmäktigemöten.

Extra styrelsemöten kan förekomma 

Sune Håkansson, kassörSTYRELSEPOSTER

 

Peter Lindström, ordförande


Stefan Johansson, vice ordförande


Berth-Anders Svensson, sekreterare


Sune Håkansson, kassör


Monia Svensson, ledamot


Ronny Palmqvist, ledamot

 

Jeeda Radwan, ledamot


STADGAR

FÖR

RONNEBYPARTIET


Stadgarna föreslogs först till medlemmarna på årsmötet den 8 mars 2020
och nämndes på årsmötet 22 augusti 2021 för att slutligen
godkännas på årsmötet 21 mars 2022.


§ 1

SYFTE


Ronnebypartiet skall arbeta för Ronneby kommuninvånares bästa. Ronnebypartiet tar ställning enbart i kommunala frågor. Ronnebypartiet skall vara ett aktivt parti, med kunskap och kompetens i högsätet. Ett positivt, men granskande parti, som ser till värdet av förbättrad kommunal service med effektivare tillvaratagande av de kommunala intäkterna.


§ 2

MEDLEMSKAP


a) Medlem i Ronnebypartiet är den som vill verka för partiets målsättningar, rättar sig efter partiets stadgar och som erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift.


b) Ansökan om medlemskap skall godkännas av ordinarie styrelsemedlemmar.


c) Medlem i Ronnebypartiet får inte vara medlem i något annat parti på det kommunala planet eller aktivt arbeta för något annat politiskt parti.


d) Medlem som skadar partiet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Mer än en styrelsemedlem får inte motsätta sig uteslutningen för att sådan skall ske. Om mer än en styrelsemedlem motsätter sig uteslutning kan styrelsen hänskjuta frågan till beslut av allmänt möte. Beslut av allmänt möte om uteslutning skall fattas med tre fjärdedels majoritet.


e) För att ha rösträtt vid allmänt möte skall personen ha registrerats som medlem senast 14 dagar före mötet och betalt gällande medlemsavgift före mötet.


f) Medlemsavgiften, som skall gälla för ett år, fastställs av årsmötet. Ungdomsmedlem betalar halv avgift. För person som blivit medlem under årets sista kvartal, gäller den erlagda medlemsavgiften även för nästkommande verksamhetsår. Medlemsavgiften betalas in på swischnummer 123 68 38 734 med namn på meddelanderaden, eller kontant till kassören eller annan styrelsemedlem som då ska swisha in beloppet.


§3

ALLMÄNNA MÖTEN


a) Allmänna möten är årsmöte, nomineringsmöte samt extra allmänt möte.


b) Ronnebypartiets årsmöte sammanträder efter kallelse av styrelsen och skall, under normala förhållanden, hållas varje år före mars månads utgång.


c) Allmänna möten skall äga rum då styrelsen finner påkallat eller då minst tjugofem procent av partiets medlemmar så påkallar.


d) Kallelse till allmänt möte skall vara medlem tillhanda senast 14 dagar före mötet.


e) Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:


 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av mötessekreterare.
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Godkännande av kallelse.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Styrelsens ansvarsfrihet.
 8. Fastställande av medlemsavgift.
 9. Framställningar och förslag från styrelsen.
 10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
 11. Val av ordförande.
 12. Val av vice ordförande.
 13. Val av sekreterare.
 14. Val av kassör.
 15. Val av styrelseledamöter.
 16. Val av två revisorer och två ersättare.
 17. Val av valberedning.
 18. Övriga ärenden.


f) Omröstning vid allmänt möte sker öppet, om sluten votering ej begärs.


g) Röstning får ej ske med fullmakt.


h) Styrelseledamot får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisor.


§4

STYRELSEN


a) Ronnebypartiets styrelse, som väljs på årsmötet för ett verksamhetsår i taget, skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, minst en ledamot samt minst en suppleant.
Årsmötet beslutar om antalet ledamöter och suppleanter utöver de stadgeenliga.


b) Styrelsen utser behövliga funktionärer och kan till sig adjungera lämpliga personer.


c) Styrelsen skall leda partiets politiska och organisatoriska verksamhet.


d) Styrelsen skall följa den politiska verksamheten i kommunen genom fortlöpande kontakter med kommunfullmäktigegruppen och representanterna i styrelser och nämnder.


e) Styrelsen skall i samråd med fullmäktigegruppen förbereda nomineringar till nämnder och styrelser. Nomineringarna skall föreläggas på allmänt möte för beslut.


f) Styrelsen skall verka för att medlemmarna informeras om kommunpolitiska frågor, bland annat genom mötesverksamhet. Minst tre allmänna möten per år skall hållas.


g) Styrelsen skall verka för rekrytering av nya medlemmar.


h) Styrelsen skall handha Ronnebypartiets ekonomi.


i) Styrelsen bör adjungera ledamöterna i partiets kommunfullmäktigegrupp till styrelsen.


§ 5

FIRMATECKNARE


Firmatecknare för Ronnebypartiet, politiskt parti, är ordförande och kassör var för sig samt, vid särskild händelse, övriga styrelsen i sin helhet.


§6

NOMINERING AV KANDIDATER


Vid allmänna val till kommunfullmäktige skall nomineringsmöte sammankallas av styrelsen för att behandla nomineringsärenden inför valet. Mötet skall då nominera och fastställa valsedlar.


§7

FULLMÄKTIGEGRUPPEN


Kommunfullmäktigegruppen, bestående av ordinarie ledamöter och ersättare, utser inom sig gruppledare.


§8

RÄKENSKAPER OCH REVISION


Räkenskaperna avslutas för verksamhetsår (kalenderår) och överlämnas till revisorerna för granskning.   Senast en vecka före årsmötet skall granskningen vara avslutad och revisionsberättelse tillsammans med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen. En av revisorerna bör föredra handlingarna på årsmötet.


§ 9

STADGEÄNDRING


Stadgeändring kan ske vid minst två på varandra följande allmänna möten, där minst det ena är ett årsmöte.
Vid stadgeändring krävs det minst två tredjedelars majoritet.


§ 10

UNGDOMSSEKTIONEN


Partiets ungdomssektion skall ekonomiskt och administrativt stödjas av partiet. Sektionen skall följa partiets stadgar, men kan välja en egen styrelse. Sektionsstyrelsen skall i god tid före årsmöte i samråd med partiets sekreterare och kassör inlämna räkenskaper som i likhet med partiets räkenskaper skall revideras enligt stadgarna. Sektionens verksamhetsredovisning skall ingå i partiets verksamhetsberättelse.


§ 11

UPPLÖSNING AV PARTIET


Beslut om upplösning av partiet skall fattas av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte, Om Ronnebypartiet upplöses skall handlingar överlämnas till Folklivsarkivet och dess tillgångar tillfalla föreningars ungdomsverksamheter i Ronneby kommun.Ronneby 2022-03-21


Peter Lindström, ordförande

Stefan Jönsson, vice ordförande

Sune Håkansson, kassör

Bert-Anders Svensson, sekreterare